บทบาทหน้าที่และความหมายของสหกรณ์โคนม

ความหมายของสหกรณ์โคนม

สหกรณ์โคนม เป็นสหกรณ์ที่จัดตั้งขี้นในหมู่สมาชิกที่เลี้ยงโคนม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมฐานะทางเศรษฐกิจของ สมาชิกร่วมกันดำเนินธุรกิจ เพื่อประโยชน์หรือสงเคราะห์ซึ่งกันและกันมุ่งช่วยเหลือสมาชิกโดยส่งเสริมให้สมาชิกรู้จักการออมทรัพย์ ในรูปของทุนเรือนหุ้น และเงินรับฝากจัดหาทุนให้สมาชิกกู้ยืมนำไปลงทุนในการประกอบอาชีพ และจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภค ตลอด จนวัสดุในการประกอบอาชีพมาจำหน่ายในราคายุติธรรม รวมถึงการรวบรวมผลิตผลของสมาชิก(น้ำนมดิบ)มาจำหน่ายหรือแปรรูป เพื่อให้ได้ราคาที่เป็นธรรม และตัดพ่อค้าคนกลางทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของมวลสมาชิก ตลอดถึงการจัดให้มีบริการต่างๆ เช่น การผสม เทียม การใช้พันธุ์ที่ดีมีวิธีการที่ถูกต้อง ทั้งนี้เพื่อให้ได้ผลผลิตสูงขึ้น และยังมีบริการอื่น ๆ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของมวลสมาชิกเป็น สำคัญ

บทบาทหน้าที่ของสหกรณ์โคนม

สหกรณ์โคนมจัดอยู่ในประเภทสหกรณ์ร้านค้า คือ สหกรณ์ที่มีผู้บริโภครวมกันจัดตั้งขึ้นเพื่อจัดหาสินค้า เครื่องอุปโภคบริโภคมาจําหน่ายแก่ สมาชิกและบุคคลทั่วไป โดยจดทะเบียนตามกฎหมายสหกรณ์ในประเภท สหกรณ์ร้านค้า มีสภาพเป็นนิติบุคคลซึ่ง สมาชิกผู้ถือหุ้นทุกคนเป็นเจ้าของ สมาชิกลงทุนร่วมกันในสหกรณ์ด้วยความสมัครใจเพื่อแก้ไขความเดือดร้อนในการ ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคและเพื่อผดุงฐานะทางเศรษฐกิจของตนและหมู่คณะ ความเป็นมา สหกรณ์ร้านค้า จัดตั้งขึ้นโดยชาวชนบท อําเภอเสนา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา ในปีพ.ศ.2480 และได้เลิกล้ม ไป ต่อมารัฐบาลได้ช่วยเหรือ มีนโยบายที่จะช่วยเหลือด้านการครองชีพให้กับประชาชน โดยการส่งเสริม และ สนับสนุนให้มีการจัดตั้งสหกรณ์ร้านค้าขึ้น ทั้งในส่วนกลางและส่วน ภูมิภาคทุกจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งสหกรณ์ร้านค้าที่ ตั้งขึ้นในเมืองที่ประชาชน หนาแน่นจะประสบความสําเร็จมากกว่าสหกรณ์ร้านค้าที่ตั้นในชนบท  วัตถุประสงค์ สหกรณ์ร้านค้าจะจัดหาสิ่งของและบริการที่สมาชิกมีความต้องการมาจําหน่าย ช่วยจําหน่ายผลิตผล ผลิตภัณฑ์ของสมาชิก ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ทางด้านสหกรณ์ และด้านการค้าให้แก่สมาชิกสหกรณ์ ปลุก จิตสํานึกให้ สมาชิกรู้จักประหยัด ช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ร่วมมือและประสานงานกับสหกรณ์และ หน่วยงานอื่นทั้งภายในและนอกประเทศ ในอันที่จะเกื้อกูลกันและกัน ประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับ ทําให้สมาชิกมีสถานที่ซื้อขายสินค้าจําเป็นตามราคาตลาดในชุมชน ซึ่ง เป็นสินค้าที่ดีมีคุณภาพ เที่ยงตรงใน การชั่ง ตวง วัด ตามความต้องการของสมาขิก เมื่อสิ้นปีสหกรณ์มีกําไรสุทธิประจําปี สมาชิกจะได้รับเงินปันผลตาม หุ้น และเงินเฉลี่ยคืนตามส่วนที่ได้ทําธุรกิจกับสหกรณ์ การซื้อขายด้วยเงิน สดสินค้าจะมีราคาที่ถูกกว่าเงินผ่อน ทําให้ สมาชิกมีความรอบคอบในการจัดหาสินค้าราคาถูกมาจําหน่ายเพื่อประโยชน์ ของสมาชิก

การประเมินประสิทธิภาพการบริหารงานของสหกรณ์โคนม

1.การจัดการด้านเงินทุน

ปี 2542 สหกรณ์ดำเนินงานภายใต้เงินทุนดำเนินงาน 1,786.64 ล้านบาท ในจำนวนนี้มาจากสมาชิกร้อยละ 16.12 โดยอยู่ในรูปของเงินทุนเรือนหุ้นที่สมาชิกถือครองร้อยละ 9.42 และรับฝากจากสมาชิกร้อยละ 9.42 และเงินรับฝากจากสมาชิกร้อยละ 6.70 ในขณะเดียวกันเงินทุนดำเนินงานได้ใช้ไปเพื่อกิจการของสหกรณ์โดยส่วนหนึ่งอยู่กับมวลสมาชิกในรูปของลูกหนี้สุทธิร้อยละ 29.25

2.สภาพคล่องทางการเงิน

ปี 2542 สภาพคล่องทางการเงินของสหกรณ์ใกล้เคียงกับปี 2541 ในอัตราที่สหกรณ์มีสินทรัพย์หมุนเวียน 1.88 ล้านบาท เพื่อรับภาระหนี้สินหมุนเวียน 1.00 บาท กล่าวคือสหกรณ์มีสินทรัพย์หมุนเวียนมากเพียงพอที่จะนำไปชำระหนี้สินระยะสั้นได้ทั้งจำนวน แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการบริหารลูกหนี้ซึ่งมีอยู่ร้อยละ 43.05 ของหนี้สินหมุนเวียนให้ชำระหนี้ได้ตามกำหนดระยะเวลาเป็นสำคัญ

3.ความสามารถในการก่อหนี้

ปี 2542 แม้ว่าสหกรณ์ได้เร่งระดมเงินทุนของสหกรณ์เองเพิ่มขึ้นจากปี 2541 ร้อยละ 22.45 แต่หนี้สินทั้งสิ้นที่มีอยู่ของสหกรณ์ก็ยังไม่สามารถได้รับความคุ้มครองจากทุนของสหกรณ์ได้อย่างเพียงพอ ในอัตราหนี้สินทั้งสิ้นของสหกรณ์ 1.17 ล้านบาท ได้รับความคุ้มครองจากทุนของสหกรณ์ 1.00 บาท สหกรณ์สมควรเร่งระดมเงินทุนของสหกรณ์เองอย่างต่อเนื่องให้สัมฤทธิ์ผลต่อไป

4.ความสามารถในการใช้ทรัพย์สิน

ปี 2542 สหกรณ์บริหารสินทรัพย์ต่างๆให้เกิดรายได้ใกล้เคียงกับปี 2541 กล่าวคือสหกรณ์นำสินทรัพย์ทั้งสิ้นของสหกรณ์ไปหมุนเวียนดำเนินงานก่อให้เกิดรายได้ในธุรกิจหลัก 3.07 รอบ หรือสินทรัพย์ทั้งสิ้นของสหกรณ์ 100.00 บาท ก่อให้เกิดรายได้ในธุรกิจหลัก 307.39 บาท

5.ความสามารถในการทำกำไร

ปี 2542 สหกรณ์ดำเนินงานมีผลกำไรสุทธิประจำปี 241.64 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2541 ร้อยละ 13.95 ทั้งนี้มีสัดส่วนของกำไรสุทธิต่อสินทรัพย์ถัวเฉลี่ยร้อยละ 15.13 สัดส่วนของกำไรสุทธิต่อทุนของสหกรณ์ถัวเฉลี่ยร้อยละ 32.32 และสัดส่วนของกำไรสุทธิต่อรายได้ธุรกิจหลักร้อยละ 4.92

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*