ระเบียบสหกรณ์

เวลารับนม

ระเบียบสหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์คประจวบคีรีขันธ์ จำกัด

ว่าด้วยการให้ราคาน้ำนมดิบพ.ศ. 2561


 

อาศัยความตามข้อบังคับของสหกรณ์ข้อ 74 และข้อ 102 และในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่  37   ครั้งที่  7/2561  เมื่อวันที่  10 กันยายน  2561 ที่ประชุมได้กำหนดระเบียบว่าด้วย การให้ราคาน้ำนมดิบ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1.   ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์คประจวบคีรีขันธ์ จำกัด ว่าด้วยการให้ราคาน้ำนมดิบ  พ.ศ. 2561”

ข้อ 2.   ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  16  กันยายน  พ.ศ.  2561  เป็นต้นไป

ข้อ 3.   ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์โคนมไทย–เดนมาร์คประจวบคีรีขันธ์ จำกัด ว่าด้วยการให้ราคาน้ำนมดิบ พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์  2561  บรรดาประกาศ มติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ  ระเบียบอื่นใดที่มีอยู่ก่อนวันใช้ระเบียบนี้ ซึ่งมีข้อความขัดแย้งกับระเบียบนี้ทั้งสิ้น และให้ใช้ความในระเบียบนี้แทน

ข้อ 4.   สมาชิกจะต้องส่งน้ำนมดิบถึงศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบตามเวลาที่กำหนด คือช่วงเช้า  07.30  น. –  09.00 น.   ช่วงเย็น  17.00 น. – 18.30 น.สหกรณ์สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเวลาและมาตรฐานการรับซื้อตามประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมเรื่องมาตรฐานการรับซื้อน้ำนมโค พ.ศ. 2558 ณ  ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบตามความเหมาะสม

มาตรฐานการกำหนดราคาน้ำนมดิบ

ข้อ 5.   สหกรณ์จะรับซื้อน้ำนมดิบ ณ หน้าศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบของสหกรณ์ตามมาตรฐานในราคา      17.40 บาท

5.1  คุณภาพทางสุขสาสตร์ (Hyginic Quality)  สหกรณ์ตรวจสอบคุณภาพน้ำนมดิบทางสุขศาสตร์โดยใช้น้ำยาเมธิลินบูล ดังนี้

เกรด จำนวนชั่วโมงก่อนการเปลี่ยนสี ราคา
เกรด  1 มากกว่า 6 ชั่วโมง เพิ่มขึ้น 0.25 บาท/กิโลกรัม
เกรด  2 ตั้งแต่  4 – 6 ชั่วโมง เพิ่มขึ้น 0.10 บาท/กิโลกรัม
เกรด  3 ต่ำกว่า 4 ชั่วโมง  ลดลด  0.15 บาท/กิโลกรัม

หากจำนวนชั่วโมงก่อนการเปลี่ยนแปลงสีต่ำกว่า  4  ชั่วโมง  ติดต่อกัน  3  วันทุกมื้อ  สหกรณ์ฯ   จะไม่รับซื้อน้ำนมดิบจนกว่าจะได้รับการแก้ไข

5.2  คุณภาพทางเคมี (Chemical quality)

(5.2.1) การตรวจหาร้อยละของปริมาณไขมัน (Fat) โดยกำหนดราคาที่เพิ่มขึ้น หรือลดลงตามปริมาณไขมันที่วิเคราะห์ ได้ดังนี้

ร้อยละของปริมาณไขมัน ราคา
น้อยกว่า 3.20 ลดลง 0.40  บาท/กิโลกรัม
3.20  ถึง  3.39 ลดลง 0.20  บาท/กิโลกรัม
3.40  ถึง  3.59 ไม่ลด/ไม่เพิ่ม
3.60  ถึง  3.79  เพิ่มขึ้น 0.20  บาท/กิโลกรัม
3.80  ถึง  3.99 เพิ่มขึ้น 0.30  บาท/กิโลกรัม
เท่ากับหรือมากกว่า  4.00 เพิ่มขึ้น 0.40  บาท/กิโลกรัม

(5.2.2) การตรวจหาจำนวนเม็ดเลือดขาว (Somatic Cell count) กำหนดการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของราคา  ดังนี้

จำนวนเม็ดเลือดขาว ราคา
มากกว่า1,000,000 เซลล์ ต่อ มิลลิลิตร ลดลง 0.50  บาท/กิโลกรัมหรือส่งคืน
700,001  ถึง  1,000,000 เซลล์ ต่อ มิลลิลิตร ลดลง 0.30  บาท/กิโลกรัม
500,001  ถึง  700,000 เซลล์ ต่อ มิลลิลิตร ลดลง 0.20  บาท/กิโลกรัม
400,001  ถึง  500,000 เซลล์ ต่อ มิลลิลิตร ไม่ลด/ไม่เพิ่ม
300,001  ถึง  400,000 เซลล์ ต่อ มิลลิลิตร เพิ่มขึ้น 0.20บาท/กิโลกรัม
200,001  ถึง  300,000 เซลล์ ต่อ มิลลิลิตร เพิ่มขึ้น 0.30บาท/กิโลกรัม
เท่ากับหรือน้อยกว่า  200,000 เซลล์ ต่อ มิลลิลิตร เพิ่มขึ้น 0.50บาท/กิโลกรัม

(5.2.3) การตรวจหาจำนวนจุลินทรีย์ทนความร้อน (ThermoresistantBacteria) ถ้ามีจำนวน จุลินทรีย์เกินกว่า 5,000 เซลล์ / มล. จะถูกตัดราคาน้ำนมดิบ 0.20 บาท / กก. ในงวดที่ตรวจพบ

5.3 การตรวจความสะอาดคอกและการตรวจเยี่ยมฟาร์มคะแนนการตรวจเยี่ยมฟาร์มจะเป็นไปตามมาตรฐานที่สหกรณ์กำหนดไว้ดังนี้

คะแนนความสะอาดคอก                    ราคา
เกรด  1 เพิ่มขึ้น 0.15  บาท/กิโลกรัม
เกรด  2 เพิ่มขึ้น 0.10  บาท/กิโลกรัม
เกรด  3 ไม่ลด/ไม่เพิ่ม

5.4 ให้สหกรณ์เพิ่มราคารับซื้อน้ำนมดิบจากสมาชิก 0.15 บาท สำหรับสมาชิกที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มจากกรมปศุสัตว์ผ่านปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์(มาตรฐาน Q) โดยให้แสดงหลักฐานเป็นใบรับรองและให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์ดำเนินการจัดเก็บสำเนาพร้อมจัดทำทะเบียนวันสิ้นสุดอายุการรับรอง

กรณีรับซื้อน้ำนมดิบ  ณ  ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบการตรวจสอบคุณภาพน้ำนมดิบรายฟาร์ม สหกรณ์จะทำการตรวจสอบคุณภาพโดยการสุ่มเก็บตัวอย่าง อย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง จากการเก็บตัวอย่างน้ำนมดิบของสมาชิก  ณ  ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบการตรวจสอบคุณภาพนี้เป็นการตรวจสอบตามกรรมวิธีของ  สหกรณ์และให้เป็นที่ยุติ

ข้อ 6.   สหกรณ์สามารถไปตรวจเยี่ยมฟาร์มโคนม อุปกรณ์ที่ใช้รวบรวมน้ำนมดิบของสมาชิกได้ รวมทั้งเข้าตรวจฟาร์มเลี้ยงโคนมของสมาชิกสหกรณ์ได้ ทั้งนี้เพื่อให้ได้คุณภาพน้ำนมดิบเป็นไปตามมาตรฐาน  คุณภาพน้ำนมดิบที่สหกรณ์กำหนด

ข้อ 7.   สหกรณ์จะชำระค่าน้ำนมดิบให้แก่สมาชิกที่ส่งมอบน้ำนมดิบระหว่างวันที่  1 ถึงสิ้นเดือนอย่างน้อยเดือนละ  2  ครั้ง  ภายในวันที่  15 และ 30  ของเดือนทุกเดือน

ทั้งนี้หากสหกรณ์จะดำเนินการเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาการชำระค่าน้ำนมดิบสหกรณ์จะออกประกาศให้สมาชิกทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  15  วัน

ข้อ 8.   สหกรณ์จะทำการตรวจสอบคุณภาพน้ำนมดิบที่รับซื้อ ณ ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบของสหกรณ์

การฝ่าฝืนระเบียบและการลงโทษ

ข้อ 9.   กรณีที่สมาชิกส่งน้ำนมดิบช้ากว่าเวลาที่กำหนดจะถูกปรับ  ดังนี้

ช้ากว่ากำหนด ราคา
         น้อยกว่าครึ่งชั่วโมง ลดลง 0.25  บาท/กิโลกรัม
         ตั้งแต่ครึ่งถึงหนึ่งชั่วโมง ลดลง   1  บาท/กิโลกรัม
         เกินกว่าหนึ่งชั่วโมง ลดลง  1  บาท หรือไม่รับซื้อก็ได้

ข้อ 10.  กรณีการรับน้ำนมดิบ  ณ  ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ  หากสหกรณ์ตรวจพบสมาชิกรายใดเติมน้ำหรือปลอมปนสารใดๆ ในน้ำนมดิบอันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติอาหารและยา สมาชิกจะต้องเสียค่าเบี้ยปรับให้แก่สหกรณ์เป็นเงิน  30  เท่าของมูลค่าน้ำนมดิบในวันที่ตรวจพบ ถ้ามีการตรวจพบว่าสมาชิกรายใดมีการเติมสารเคมีหรือยาปฏิชีวนะอื่นใด เพื่อรักษาคุณภาพน้ำนมดิบ จะถูกปรับจำนวนเงินเท่ากับ 15 เท่า ของมูลค่าน้ำนมดิบของสมาชิกในวันที่ตรวจพบ จากทั้งสองกรณีถ้าหากตรวจพบในครั้งที่ 3 ให้ตัดสิทธิจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์

ข้อ 11.  สมาชิกปฏิบัติผิดหรือฝ่าฝืนระเบียบนี้ สหกรณ์สามารถพิจารณาดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อสมาชิกตามที่เห็นสมควรได้ดังนี้

( 1 )     มีหนังสือตักเตือน

( 2 )     ไม่รับซื้อน้ำนมดิบ  หรือหยุดใช้บริการ

( 3 )     ให้ออกจากสมาชิก

ประกาศ  ณ  วันที่  10  เดือนกันยายน  พ.ศ.  2561

(นายสากล  ก้อนเมฆ)

ประธานกรรมการ

สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์คประจวบคีรีขันธ์ จำกัด

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*