วิสัยทัศน์

เจ้าหน้าที่

วิสัยทัศน์

 สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์คประจวบคีรีขันธ์ จำกัด

เป็นองค์กรเข้มแข็ง

 มุ่งพัฒนาธุรกิจและบริการ เสริมสร้างคุณภาพชีวิต

ของสมาชิกอย่างยั่งยืน

          พันธกิจ แบ่ง 5 ประเภท

          1. พัฒนาบุคลากรและองค์กรให้มีศักยภาพ

          2. พัฒนาระบบธุรกิจของสหกรณ์

          3. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับสมาชิกและพนักงาน

          4. เป็นศูนย์กลางการให้บริการแก่มวลสมาชิกและชุมชน

          5. สร้างเครือข่ายพันธมิตร

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*