เกี่ยวกับเรา

ประวัติความเป็นมา

สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค ประจวบคีรีขันธ์  จำกัด เดิมมีชื่อว่า  “สหกรณ์โคนม  ประจวบคีรีขันธ์  จำกัด”  ได้รับการจดทะเบียนจากนายทะเบียนสหกรณ์    เป็นสหกรณ์ประเภทสหกรณ์การเกษตร   ไว้เมื่อวันที่  9  ธันวาคม  2524 ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนชื่อ   ดังใบสำคัญรับจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อสหกรณ์เลขหมายทะเบียนสหกรณ์ที่    กสก   43/2524  เมื่อวันที่  30  มิถุนายน 2538  ตามความในพระราชบัญญัติสหกรณ์  พ.ศ.  2511

          สืบเนื่องจากปัญหาการผลิตสับปะรดมีมากเกินความต้องการ  และราคาต่ำเป็นผลให้ ชาวไร่สับปะรดประสบความเดือดร้อน ในช่วงปี  2523-2524  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงมีนโยบายการกำหนดเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับปลูกสับปะรดส่งโรงงาน และเพื่อสนับสนุนนโยบายนี้จึงได้มีโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคนม ทดแทนการปลูกสับปะรดใน พื้นที่ปลูกสับปะรด   ประกอบด้วย   อำเภอท่ายาง อำเภอชะอำ ของจังหวัดเพชรบุรี,  อำเภอหัวหิน   อำเภอปราณบุรี  อำเภอกุยบุรี และอำเภอเมืองของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

          โดยมอบหมายให้ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เป็นผู้รับผิดชอบโครงการฯ  จัดอบรมเกษตรกรให้มีความรู้เกี่ยวกับเลี้ยงโคนม  จัดหาโคนมเข้าโครงการฯ  และทำการประกันราคาและรับซื้อน้ำนมที่ผลิตได้  นอกจากนี้มอบหมายให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  จัดหาสินเชื่อให้เกษตรกรสำหรับการลงทุน

ด้านสมาชิก

สมาชิกทั้งหมด   จำนวน  101  ราย

สมาชิกส่งน้ำนมดิบ จำนวน 74  ราย

ทุนเรือนหุ้น จำนวน  882,547  หุ้น

เป็นเงินจำนวน    8,825,470  บาท

เงินทุนสำรอง   5,089,761.78 บาท

ด้านน้ำนมดิบ

ปัจจุบันสหกรณ์ฯ รวบรวมน้ำนมดิบจากสมาชิกประมาณวันละ 18 ตัน โดยจำหน่ายน้ำนมดิบให้กับ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย  ตามบันทึกข้อตกลงการซื้อ – ขายน้ำนมดิบ ประจำปี2559/2560 (MOU 2559/2560) เป็นจำนวน 22  ตันต่อวัน

ปริมาณน้ำนมดิบเฉลี่ยต่อฟาร์ม

โคนมทั้งสิ้น จำนวน   3,475 ตัว

โครีดนม จำนวน 1,373 ตัว

ปริมาณน้ำนมเฉลี่ยต่อวัน   18,000  กิโลกรัม

ปริมาณน้ำนมเฉลี่ยต่อตัว   13.10  กิโลกรัม

ปริมาณน้ำนมเฉลี่ยต่อฟาร์มต่อวัน 243.24 กิโลกรัม

มาตรฐานฟาร์ม

ในปี พ.ศ. 2559 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ได้ดำเนินการตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มโคนมและการผลิตน้ำนม รวมทั้งสิ้น 46 ราย จากสมาชิกสหกรณ์ฯ     ที่เลี้ยงโคนมทั้งหมด  74  ราย คิดเป็นร้อยละ  63

ด้านบุคลากร :  การบริหารงานสหกรณ์ ดำเนินการภายใต้ข้อบังคับสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ระเบียบของสหกรณ์ฯ และมติคณะกรรมการบริหารสหกรณ์ โดยมีบุคลากรดังนี้

ที่ปรึกษาสหกรณ์ฯ :  จำนวน 4  ท่าน

ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ  :  จำนวน 2  ท่าน

คณะกรรมการดำเนินการ :  จำนวน   13   ท่าน

–  อนุกรรมการอำนวยการ                  5    ท่าน

–  อนุกรรมการฝ่ายศูนย์รับน้ำนมดิบ  5    ท่าน

–  อนุกรรมการฝ่ายคลังสินค้า            5    ท่าน

–  อนุกรรมการฝ่ายเงินกู้ฉุกเฉิน          5   ท่าน

–  อนุกรรมการประชาสัมพันธ์              5    ท่าน

ภารกิจหลักที่ให้บริการแก่สมาชิกแบ่งออกได้ดังนี้

ธุรกิจการซื้อ

สหกรณ์ฯ ได้ดำเนินการจัดหาสินค้าต่าง ๆ มาบริการแก่สมาชิกตามความต้องการ  ได้แก่  อาหารสัตว์อัดเม็ดจากบริษัทเอกชนต่าง ๆ   ยารักษาโค แร่ธาตุ  และอาหารเสริมโคนม  สินค้าอุปโภคบริโภค  เครื่องมือและอุปกรณ์ฟาร์ม  เป็นต้น         ซึ่งสหกรณ์ฯ  จัดจำหน่ายแบบขายเชื่อและขายเงินสด  สามารถจูงใจ  ให้สมาชิกทั้งหมดมาใช้บริการจากสหกรณ์ฯ ได้เป็นอย่างดี   สหกรณ์ฯ  ให้บริการ ส่งสินค้าต่าง ๆ ให้สมาชิกถึงฟาร์ม  โดยเจ้าหน้าที่เข้าถึงสมาชิกได้เป็นอย่างดี

ธุรกิจขาย

ปัจจุบันสหกรณ์ฯ มีศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบที่สามารถรวบรวมได้ถึงวันละ 30 ตัน/วัน และมีปริมาณน้ำนมดิบ ที่รวบรวมจากสมาชิกปัจจุบันวันละ 22 ตัน  โดยราคาประกันการรับซื้อกิโลกรัมละ 17.40 บาท เพิ่ม – ลดตามคุณภาพน้ำนมดิบโดยจะทำการสุ่มตรวจคุณภาพน้ำนมดิบ เพื่อกำหนดราคาให้กับสมาชิกในแต่ละงวด         (1 งวด 15 วัน)  โดยสมาชิกสหกรณ์ฯ  จะต้องนำผลผลิตที่สามารถผลิตได้ต่อวันส่งขายให้กับสหกรณ์ฯ  เพื่อสหกรณ์จะได้ทำการรวบรวมน้ำนมดิบทั้งหมดต่อวัน ส่งจำหน่ายให้กับโรงงาน อ.ส.ค. ภาคใต้ ตามเงื่อนไขบันทึกข้อตกลง (MOU)   ปี 2559/2560

ธุรกิจสินเชื่อ

สหกรณ์ให้บริการเงินกู้แก่สมาชิกโดยแบ่งเป็นเงินกู้ระยะสั้นเงินกู้ฉุกเฉิน และเงินกู้ระยะปานกลาง

–  อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 8% ต่อปี

–  วงเงินกู้รวมทุกสัญญาไม่เกิน 400,000 บาท

–  เงินกู้ระยะสั้นและเงินกู้ฉุกเฉินมีกำหนดระยะเวลาชำระให้เสร็จสิ้นภายใน 1 ปี

วงเงินกู้ระยะสั้นไม่เกิน 120,000 บาท และ

วงเงินกู้ฉุกเฉินไม่เกิน 10,000 บาท

–  เงินกู้ระยะปานกลางมีกำหนดระยะเวลาชำระให้เสร็จสิ้นภายใน 2 ปี  วงเงินกู้ไม่เกิน 200,000 บาท